Release notes

Nieuwe functionaliteiten

Nieuwe filters op het contactoverzicht

Op het contactoverzicht zijn een aantal filters toegevoegd. Het is nu ook mogelijk om te filteren op:

 • Patiëntnaam
 • Contactstatus (afspraak ingepland, wachtkamer, in behandeling)
 • Geboortedatum van de patiënt
 
Auditverslag
Ten behoeve van de audits hebben wij het zogenaamde “Auditverslag” gemaakt. Wanneer je klikt op de 3 puntjes in de lijst “Afgehandelde contacten” en je klikt op “printen” dan vind je het auditverslag. Het auditverslag is het retourwaarneembericht en de uitgebreide triageantwoorden in één PDF.
 

Zien wie er ingelogd is

Wanneer je bent ingelogd zie je rechtsbovenin beeld je initialen staan, als je daaroverheen gaat met je muis zie je je volledige naam.

Aanpassen urgentie/vervolgactie

Wanneer de urgentie en/ of de vervolgactie aangepast wordt, dan worden de redenen waarom direct zichtbaar. Alleen bij eigen motivatie moet je uiteraard nog steeds de reden invullen.

 

 

Printen van het patiëntetiket vanuit de afgehandelde lijst

Wanneer je klikt op de drie puntjes krijg je de optie “Printen”, daar staat vanaf nu ook het patiëntetiket tussen.

De lay-out van het menu-item is aangepast. Als je op alle adviezen klikt, wordt er een nieuwe pagina geopend. De adviezen zijn gesortererd op alfabet, en het is mogelijk om te zoeken in het scherm.

 

Aanpassing benaming patiëntetiketten

De naamgeving van de patiënt etiketten is aangepast. Er staat nu aangegeven welke gegevens op het etiket staan.

 

Patiëntgegevens
Overleden patienten worden gefilterd uit de zoekresultaten bij de triage, zodat er geen triage gestart kan worden bij een overleden patiënt.

In het menu “Patiënten” kunnen overleden patiënten nog wel worden gevonden. Deze zijn voorzien van de bijbehorende chip.

Fysieke triage:
Als gekozen wordt voor een fysieke triage, dan wordt het schuifje bij “Zelfverwijzer” default aangezet. Het is mogelijk om dit handmatig aan te passen.

 

Patiënt zoeken
De lay-out van het scherm waarin je patiënten kunt zoeken is gewijzigd. Het P-nummer en de BSN is toegevoegd aan het zoekscherm, en zit dus niet meer achter het “schuifje”.

Logging

Zowel bij het verwijderen van medicatie op een contact, als bij het printen van een recept wordt een regel weggeschreven naar de event log (te raadpleegen vanuit de tab “Log” in het dossier.

 

Patiëntmutatieformulier

Het wijzigen van patiëntgegevens is nu mogelijk via het menu item “Patiënten” links in beeld. Selecteer een patiënt, via het potloodje is het mogelijk om de patiëntgegevens te wijzigen. Klik op “toepassen” om de gewijzigde gegevens op te slaan.

Patiënt op overleden zetten

Onderaan de patiëntgegevens is het mogelijk om de patiënt op overleden te zetten. 

Patiëntgegevens
Als bij de patiëntgegevens aangegeven is dat de patiënt deel uitmaakt van een meerling, wordt er een chip “Meerling” getoond, zowel bij het zoeken van een patiënt tijdens de triage als via het menu “Patiënten”.

Bij het inplannen van een visite bij een patiënt waar zowel een woonadres als verblijfsadres geregistreerd staat, moet verplicht een keuze gemaakt worden tussen het woon- of verblijfsadres.

 

Triagecontact
Triage: De regel ‘Medicatie’ is vervangen door ‘Medicatie/allergieën’. Dit zal ook terug te zien zijn in het dossier voor nieuwe contacten; dit is niet met terugwerkende kracht aangepast voor bestaande contacten.

 

Bij het inplannen van een visite bij een patiënt waar zowel een woonadres als verblijfsadres geregistreerd staat, moet verplicht een keuze gemaakt worden tussen het woon- of verblijfsadres.

Het NTS is geüpdatet naar versie 10.10. 

Voor de functionele wijzigingen: Zie hiervoor het filmpje (19-10-2023) voor de uitleg.

Let op: Als je bij de ABCD-veilig een van de criteria als afwijkend hebt geregistreerd, is het niet meer mogelijk  om te kiezen voor “triage overslaan”.

Logging

Het tabblad “Logging” (de log-tab “Wie doet wat” is in het dossier inzichtelijk gemaakt voor de volgende rollen:

 • AIOS
 • Coördinerend Triagist
 • SOH-Triagist
 • Spreekuurondersteuner
 • Triagist
 • Verpleegkundig specialist

Etiketten
Buitenlandse adressen kunnen nu ook op het etiket geprint worden.

Beheer praktijken

In het beheerscherm “Praktijken” is het mogelijk om aan te geven of een praktijk de retourwaarneemberichten bij voorkeur via LSP of via edifact wil ontvangen.  Als het niet mogelijk is om een retourwaarneembericht via het LSP te verzenden, wordt het bericht als fallback altijd via edifact verzonden.

Opmerkingen tijdens triage
Op het contactoverzicht (bij afspraak ingepland) is het nu ook mogelijk een “Niet pluis vermoeden”, een “Opmerking aan de behandelaar” of een “Opmerking aan de balie toe te voegen.

Het is ook mogelijk een Opmerking aan behandelaar en een Niet pluis vermoeden in te voeren als de patiënt al in wachtkamer geplaatst is.
Als er al een opmerking is, kan deze bewerkt worden door degene die de opmerking heeft ingevoerd.

 

Autoriseren contacten

Bij het het autoriseren van contacten is het zichtbaar gemaakt dat een collega bezig is het contact te autoriseren. Het contact krijgt dan de status “Wordt geautoriseerd”. 

Als alsnog geprobeerd wordt het contact te openen, dan wordt de melding ” Contact in behandeling, op dit moment heeft uw collega XXXXX dit dossier geopend. Wilt u toch doorgaan?”

 


Logging HAP (wie doet wat?

In de “Log-tab” van het dossier wordt de geregistreerde logging van het betreffende contact getoond. 

Vooralsnog alleen zichtbaar in de rollen “huisarts” en “kwaliteitsfunctionaris”.

Notities met hogere attentie

Het is mogelijk om een notitie een hogere urgentie mee te geven. Door het aanvinken van “Hogere attentie en melding tonen bij openen dossier” wordt er een pop-up getoond bij het openen van het dossier.

Beheer praktijken

Via de rol ICT-Beheer is het mogelijk om zelf het beheer voor huisartsenpraktijken uit te voeren. 
Het is mogelijk praktijken toe te voegen, de gegevens te wijzigen of te beëindigen door een einddatum in te stellen. Het toevoegen en beëindigen kan voor een datum in de toekomst worden gedaan.


NTS

NTS versie is geuodatet naar versie 9.50

Verbeteringen bestaande functionaliteit

Afgelopen weekend bestond er een issue bij het ophalen van het extern dossier, waarbij bij een aantal patienten het externe dossier niet of gedeeltelijk zicht baar was. Dit is opgelost.

Bij het verkleinen van het browser-venster naar 80 of 90% verdween de vervolgactie “Advies” uit beeld. Dit is opgelost, zodat de knoppen van de vervolgacties altijd zichtbaar zijn.

Bij patiënten die zijn aangemaakt tussen 24-10-2023 en 13-11-2023 was het veld “widDocumenttype” niet juist gevuld. Deze data is gecorrigeerd.

Aanpassingen roepnaam in registratietab Patiënt

Bij patienten onder de 18 jaar werd niet op alle plekken de roepnaam correct getoond. Dit is aangepast.

Huisartsenpraktijk met einddatum wordt niet leeggemaakt bij bestaande patiënten

Als je bij het starten van een nieuwe triage een patiënt selecteert met een huisartsenpraktijk waarvan de einddatum in het verleden ligt, dan wordt de huisartsenpraktijk niet meer getoond en moet een nieuwe huisarts gekozen worden.

E-spoed verwijzing
De spoedverwijzing naar de SEH ging fout bij patiënten met een contactpersoon. Dit is opgelost.

Afspraaktijd vasthouden
Het is nu mogelijk om de urgentie van een contact te wijzigen zonder dat je opnieuw een afspraaktijd moet selecteren.

 

 

Visiteadres onthouden bij verplaatsen van visite naar andere agenda
Bij het verplaatsen van een visite werd in het Afspraak wijzigen scherm het gekoppelde adres altijd getoond alsof de patiënt zich tijdelijk op een ander adres bevindt.
Dit is aangepast zodat ook zichtbaar is dat de visite naar bijvoorbeeld het woonadres moet worden gereden.

Telefoonnummer verplicht bij het verplaatsen van een visite
In het scherm “Afspraak wijzigen” was het verplicht om een telefoonnummer in te voeren,. Deze verplichting en het veld telefoonnummer zijn verwijderd bij de vervolgactie “Visite”.

Uploaden bestandenDe limiet voor het uploaden van bestanden is verruimd naar 10 MB.

LSP
Tijdens de triage waren opgehaalde contacten via het LSP of de interne koppeling wel zichtbaar, maar de informatie van de deelcontacten van de eigen huisarts was niet zichtbaar. Dit is nu opgelost.

NTS

Het dynamisch criterium “baby” bleek te ontbreken in de triagemodule. Dit is nu opgelost.

Patiëntgegevens/SBV-Z bevraging
Het kan voorkomen dat er uit een SBV-Z bevraging wel persoonsgevens terugkomen, maar geen adres. Het was mogelijk om het lege adres over te nemen vanuit het SBV-Z, waardoor een eventueel bestaand woonadres bij de patiënt werd overschreven. Dit is opgelost.

Triagecontact:

Opmerkingen verdwijnen:
Als je een opmerking bewerkt in de registratie tijdens de triage, dat twee andere opmerkingen verdwenen. Dus, als je een Niet pluis vermoeden, Opmerking aan behandelaar én Opmerking aan de balie had ingevuld, en je ging het Niet pluis vermoeden bewerken, dan verdwenen de Opmerking aan behandelaar en de Opmerking aan de balie, dit is opgelost.

Focus eerder terug naar Registratie-tab
Triage: Bij de Afronden stap (in stap 6) ging de focus aan de rechterkant terug van Informatie naar Registratie. Dit is aangepast zodat dit al gebeurt in de Triage stap (van stap 3 naar stap 4).

 

Agenda/ Titel blokkeren
Bij het naar beneden scrollen door de timeslots, blijven de titels van de agenda’s nu bovenin beeld staan.

Telefoonnummer zoekveld
Triage: Als na het automatisch zoeken op het vanuit V-Care meegekomen telefoonnummer geen patiënten zijn gevonden, werd het zoekveld met het telefoonnummer niet leeg gemaakt. Dit was in de oude situatie wel zo. Dit is opgelost, het zoekveld wordt nu weer leeggemaakt.

Patiëntformulier:
Triage: Door overname van een andere techniek was het Voornamen veld in het patiëntformulier verplicht geworden. Dit is nu weer niet verplicht, net als in de oude situatie.

 

 

 

Patiëntgegevens
Het voornamenveld in het patiëntformulier was onterecht een verplicht veld geworden. Dit is nu opgelost.

 

WID Controle
De nummers van een identiteitskaarten konden niet opgeslagen worden. Dit is nu opgelost, en zo ook voor een vreemdelingendocument.

VCare
Triage: Als na het automatisch zoeken op het vanuit VCare meegekomen telefoonnummer geen patiënten zijn gevonden, werd het zoekveld met het telefoonnummer niet leeg gemaakt. Dit is aangepast.

Zorgdomein

De S-O-E-regel van het deelcontact en de voorgeschreven medicatie kwamen niet automatisch mee op de Zorgdomein verwijzing. Dit issue is inmiddels opgelost door Zorgdomein.

De volgende issues zijn opgelost:

 • SBVZ-data kan niet worden overgenomen als gevolge van een issue met het huisnummer.
 • Bij wisselen tussen een patientt mét en zonder BSN ontstond er een vastloper in het patiëntformulier.
 • Er is een datafix uitgevoerd zodat het huisnummerveld alleen cijfers bevat.
 • Gebruikers die alleen de rol “BalieSEH” hebben, kregen een leeg scherm na het aanmelden.
 • Door een issue met de datumvelden kon men niet doorschakelen van het patientformulier naar de ingangsklachten.
 • Het verplicht in te voeren veld “visite-adres” kleurt niet rood als het niet ingevuld is.
 • Bij een kind onder de 18 jaar wordt de roepnaam getoond in plaats van de voorletters.
 • Het patientformulier loopt vast bij het overnemen van het SBV_Z adres.

Vanwege een issue met Zorg-ID was het niet mogelijk om in te loggen met de uzipas. Dit is opgelost.

Chat
Oude chats werden niet meer verwijderd. Dit is opgelost, zodat chats ouder dan 24 uur niet meer zichtbaar zijn.

Contacten

Sommige contacten werden in de lijst “Afgehandeld” getoond met de status ” Wordt geautoriseerd” , terwijl ze wel afgehandeld waren. Hier is een fix voor gemaakt, zodat dit niet meer voor zal komen. 
Contacten met de foutieve status zijn gecorrigeerd.

Gebruikersbeheer

Het was niet mogelijk om een rol van een gebruiker te sluiten en dezelfde rol (met andere instellingen) toe te voegen op dezelfde dag. Dit is opgelost.

Contacten automatisch opslaan

In de volgende situaties worden contacten automatisch opgeslagen:

 • Bij verwijzen via Zorgdomein, zodat het huidige contact direct in Zorgdomein zichtbaar is.
 • Bij het minimaliseren van het dossier.
 • Bij contact met een vervolgactie “Afronden”.