Release notes

Nieuwe functionaliteiten

Bij het inplannen van een visite bij een patiënt waar zowel een woonadres als verblijfsadres geregistreerd staat, moet verplicht een keuze gemaakt worden tussen het woon- of verblijfsadres.

 

Triagecontact
Triage: De regel ‘Medicatie’ is vervangen door ‘Medicatie/allergieën’. Dit zal ook terug te zien zijn in het dossier voor nieuwe contacten; dit is niet met terugwerkende kracht aangepast voor bestaande contacten.

 

Bij het inplannen van een visite bij een patiënt waar zowel een woonadres als verblijfsadres geregistreerd staat, moet verplicht een keuze gemaakt worden tussen het woon- of verblijfsadres.

Het NTS is geüpdatet naar versie 10.10. 

Voor de functionele wijzigingen: Zie hiervoor het filmpje (19-10-2023) voor de uitleg.

Let op: Als je bij de ABCD-veilig een van de criteria als afwijkend hebt geregistreerd, is het niet meer mogelijk  om te kiezen voor “triage overslaan”.

Logging

Het tabblad “Logging” (de log-tab “Wie doet wat” is in het dossier inzichtelijk gemaakt voor de volgende rollen:

 • AIOS
 • Coördinerend Triagist
 • SOH-Triagist
 • Spreekuurondersteuner
 • Triagist
 • Verpleegkundig specialist

Etiketten
Buitenlandse adressen kunnen nu ook op het etiket geprint worden.

Beheer praktijken

In het beheerscherm “Praktijken” is het mogelijk om aan te geven of een praktijk de retourwaarneemberichten bij voorkeur via LSP of via edifact wil ontvangen.  Als het niet mogelijk is om een retourwaarneembericht via het LSP te verzenden, wordt het bericht als fallback altijd via edifact verzonden.

Opmerkingen tijdens triage
Op het contactoverzicht (bij afspraak ingepland) is het nu ook mogelijk een “Niet pluis vermoeden”, een “Opmerking aan de behandelaar” of een “Opmerking aan de balie toe te voegen.

Het is ook mogelijk een Opmerking aan behandelaar en een Niet pluis vermoeden in te voeren als de patiënt al in wachtkamer geplaatst is.
Als er al een opmerking is, kan deze bewerkt worden door degene die de opmerking heeft ingevoerd.

 

Autoriseren contacten

Bij het het autoriseren van contacten is het zichtbaar gemaakt dat een collega bezig is het contact te autoriseren. Het contact krijgt dan de status “Wordt geautoriseerd”. 

Als alsnog geprobeerd wordt het contact te openen, dan wordt de melding ” Contact in behandeling, op dit moment heeft uw collega XXXXX dit dossier geopend. Wilt u toch doorgaan?”

 


Logging HAP (wie doet wat?

In de “Log-tab” van het dossier wordt de geregistreerde logging van het betreffende contact getoond. 

Vooralsnog alleen zichtbaar in de rollen “huisarts” en “kwaliteitsfunctionaris”.

Notities met hogere attentie

Het is mogelijk om een notitie een hogere urgentie mee te geven. Door het aanvinken van “Hogere attentie en melding tonen bij openen dossier” wordt er een pop-up getoond bij het openen van het dossier.

Beheer praktijken

Via de rol ICT-Beheer is het mogelijk om zelf het beheer voor huisartsenpraktijken uit te voeren. 
Het is mogelijk praktijken toe te voegen, de gegevens te wijzigen of te beëindigen door een einddatum in te stellen. Het toevoegen en beëindigen kan voor een datum in de toekomst worden gedaan.


NTS

NTS versie is geuodatet naar versie 9.50

Opgeloste bugs

NTS

Het dynamisch criterium “baby” bleek te ontbreken in de triagemodule. Dit is nu opgelost.

Triagecontact:

Opmerkingen verdwijnen:
Als je een opmerking bewerkt in de registratie tijdens de triage, dat twee andere opmerkingen verdwenen. Dus, als je een Niet pluis vermoeden, Opmerking aan behandelaar én Opmerking aan de balie had ingevuld, en je ging het Niet pluis vermoeden bewerken, dan verdwenen de Opmerking aan behandelaar en de Opmerking aan de balie, dit is opgelost.

Focus eerder terug naar Registratie-tab
Triage: Bij de Afronden stap (in stap 6) ging de focus aan de rechterkant terug van Informatie naar Registratie. Dit is aangepast zodat dit al gebeurt in de Triage stap (van stap 3 naar stap 4).

 

Agenda/ Titel blokkeren
Bij het naar beneden scrollen door de timeslots, blijven de titels van de agenda’s nu bovenin beeld staan.

Telefoonnummer zoekveld
Triage: Als na het automatisch zoeken op het vanuit V-Care meegekomen telefoonnummer geen patiënten zijn gevonden, werd het zoekveld met het telefoonnummer niet leeg gemaakt. Dit was in de oude situatie wel zo. Dit is opgelost, het zoekveld wordt nu weer leeggemaakt.

Patiëntformulier:
Triage: Door overname van een andere techniek was het Voornamen veld in het patiëntformulier verplicht geworden. Dit is nu weer niet verplicht, net als in de oude situatie.

 

 

 

Zorgdomein

De S-O-E-regel van het deelcontact en de voorgeschreven medicatie kwamen niet automatisch mee op de Zorgdomein verwijzing. Dit issue is inmiddels opgelost door Zorgdomein.

De volgende issues zijn opgelost:

 • SBVZ-data kan niet worden overgenomen als gevolge van een issue met het huisnummer.
 • Bij wisselen tussen een patientt mét en zonder BSN ontstond er een vastloper in het patiëntformulier.
 • Er is een datafix uitgevoerd zodat het huisnummerveld alleen cijfers bevat.
 • Gebruikers die alleen de rol “BalieSEH” hebben, kregen een leeg scherm na het aanmelden.
 • Door een issue met de datumvelden kon men niet doorschakelen van het patientformulier naar de ingangsklachten.
 • Het verplicht in te voeren veld “visite-adres” kleurt niet rood als het niet ingevuld is.
 • Bij een kind onder de 18 jaar wordt de roepnaam getoond in plaats van de voorletters.
 • Het patientformulier loopt vast bij het overnemen van het SBV_Z adres.

Vanwege een issue met Zorg-ID was het niet mogelijk om in te loggen met de uzipas. Dit is opgelost.

Chat
Oude chats werden niet meer verwijderd. Dit is opgelost, zodat chats ouder dan 24 uur niet meer zichtbaar zijn.

Contacten

Sommige contacten werden in de lijst “Afgehandeld” getoond met de status ” Wordt geautoriseerd” , terwijl ze wel afgehandeld waren. Hier is een fix voor gemaakt, zodat dit niet meer voor zal komen. 
Contacten met de foutieve status zijn gecorrigeerd.

Gebruikersbeheer

Het was niet mogelijk om een rol van een gebruiker te sluiten en dezelfde rol (met andere instellingen) toe te voegen op dezelfde dag. Dit is opgelost.

Contacten automatisch opslaan

In de volgende situaties worden contacten automatisch opgeslagen:

 • Bij verwijzen via Zorgdomein, zodat het huidige contact direct in Zorgdomein zichtbaar is.
 • Bij het minimaliseren van het dossier.
 • Bij contact met een vervolgactie “Afronden”.